ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ನನ್ನವಳದೇ ಪಾರುಪತ್ಯ
ನನ್ನದೇನಿದ್ದರೂ ನೇಪಥ್ಯ
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)