ನಾನಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು
ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.
ದಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ
ನನ್ನದಾಗಲಿಲ್ಲ.
*****