ಅರಿಯದೆ ಒಂದಾದ
ಮೌನ ಕಣಿವೆಗಳ
ನಡುವಲ್ಲಿ
ಚೌಕಟ್ಟು ತೆಳುವಾಗುತ್ತಿದೆ
*****