ಎತ್ತಿದ ನರನ ಕೈ
ಭಯಸೂಚಕ
ಎತ್ತಿದ
ನಾರಾಯಣನ ಕೈ
ಅಭಯಸೂಚಕ.
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)