ತಿಮ್ಮ: “ಸಕ್ಕರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಇರುವೆಗಳು ಸದಾ ನುಗ್ಗುತ್ತಿವೆ. ಏನು ಮಾಡಲಿ?”

ಶೀಲಾ : ಸಕ್ಕರೆ ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ‘ಉಪ್ಪು’ ಅಂತ ಬರೆದಿಡು.
*****

ತೈರೊಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ ಉಡುಪ
Latest posts by ತೈರೊಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ ಉಡುಪ (see all)