ಮೋಹದಲ್ಲಿ
ದೇಹ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ
ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ
ಬೆಳಗುತ್ತದೆ.
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)