ನಿದ್ರೆಯ ಸ್ಪಟಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪಗಳೇ
ಭಾಷೆಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ತಳೆದ ಆಕಾರಗಳೇ
ನನ್ನದೇ ರಕ್ತ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಜೀವಿಗಳೇ
ನನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ನರ ನಾಡಿಗಳ
ಬಂದರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಿಂಬ ರೇಖೆಗಳೇ
ನನ್ನ ದುಃಖ ನನ್ನನ್ನು ತೊರೆದು
ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿ ಆವರಿಸುತ್ತಿರುವುದು
ಕಾಣುತಿದ್ದೇನೆ.
*****
ಮೂಲ: ಪಾಲ್ ಕ್ಲೀನ್