ಹಸಿವಿನಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ
ಬಯಸುವುದು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ
ಅಂತರಂಗ ಸಾಮೀಪ್ಯ
ರೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹಸಿವು
ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಆ ಕ್ಷಣದ
ಸಂತೃಪ್ತಿ.
ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಯಾರೋ.
*****