ಹಸಿವೆಂಬೋ ಕಡಲು
ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕತ್ತಲಾದರೇನು?
ರೊಟ್ಟಿ ನದಿ
ಶಾಂತ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.
ಕಾಣದಿದ್ದರೇನು?
*****