ಮದುವೆಯಾದರೆ
ಅರ್ಧಸುಖ
ಮದುವೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ
ಪೂರ್ಣಸುಖ
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)