ತಿಮ್ಮ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದ “ನಾನು ಜೋಗಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರದಿಂದ ನೀರು ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶ ನೋಡಿರುವೆ?”

ಗೆಳೆಯ ಕೇಳಿದ “ಹೌದಾ ಅದೆಲ್ಲೆದೆ?”

ತಿಮ್ಮ ಹೇಳಿದ “ಮಳೆ”
*****