ಅಲಾವಿಯನು ನೋಡುವ ಅಲಾವಿಯನು     ||ಪ||

ಕೂಡಿ ಆಡುನು ಬಾ ಬಾ
ಕಾಡ ಕರ್ಬಲದೊಳು ಖೇಲ                 ||೧||

ಈಟಿ ಕಠಾರಿಯು ನೀಟರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವಶ
ಕೋಟಿ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಖೇಲ                ||೨||

ಶಾಹಿರ ಶಿಶುನಾಳ ಭೂವರ ಕವಿಗಳು
ದೇವಲೋಕದೊಳು ಖೇಲ                  ||೩||
*****