ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ದೇಹದ ಮೇಲೆ
ಮೋಹ ಮಮಕಾರದ ಅಮಲು
ಸತ್ತಾಗ ನಾಯಿ ನರಿಗಳ ಪಾಲು
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)