ಮನೆ
ಇಲ್ಲವೆಂದ್ರೂ
ನಡೀತೈತೆ;
ಮನಿ
ಹಾಂಗಲ್ಲ!
*****

Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)