ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರಲ್ಲಿ
ವಿರಸ ಆದಲ್ಲಿ ಅತಿ,
ಶೀಘ್ರವೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ
ಗಂಡ ಯತಿ!
*****

Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)