ಕನ್ನಡದ
ಬಳಕೆಯ ಬರ
ನೀಗಿಸಲು
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ
ಬರುತ್ತದೆ
ನವಂಬರ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)