ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಮಹದ್ ಕಾವ್ಯ
ಮರವೃಕ್ಷ ಸಕಲ ವೇದ
ಗಿಡಬಳ್ಳಿ ಸರಳ ರಗಳೆ
ಪೊದೆಕಳ್ಳಿ ಕಥೆ ಕಾದಂಬರಿ
ನದಿನಾಲೆ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ
ಸರೋವರ ಚಿಲುಮೆ ಭಾವಗೀತೆ
ಸಾಗರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಆಗರ
ಯುಗಯುಗಕು ಮುಫ್ತಲಿ ಸಿಗುವ
ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವು
ನಿಂತು ಓದು ಬಾ ಮಾನವ
ಕುರುಡ ಬಾಳ ತೊರೆ ದಾನವ!
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)