ಬೆಳಗಿನ ಕಿರಣ
ರಾತ್ರಿಯ ಕನಸು ನಿಂತಿವೆ
ದಡದೆರಡು ಕಡೆ
ಭೋರ್ಗರಿದಿದೆ ಸಾಗರ ಮಧ್ಯೆ
ಕನಸು ಕೈ ಚಾಚಿದೆ
ಕಿರಣ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ


ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍

Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)