ಮುತ್ತಿನ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ
ಎದ್ದಿ ಮೃದುಮಾಡಿದರೂ
ತೀರಲಾರದ ಪ್ರೀತಿಗೆ
ಯೌವನ ಬರಿಯ ದಾಹ.