ಮುತ್ತಿನ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ
ಎದ್ದಿ ಮೃದುಮಾಡಿದರೂ
ತೀರಲಾರದ ಪ್ರೀತಿಗೆ
ಯೌವನ ಬರಿಯ ದಾಹ.


ಲತಾ ಗುತ್ತಿ
Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)