ಅವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ…
ಬೆಟ್ಟಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವು
ತಾರೆಯರು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವು.

ಬಣ್ಣಗಳು ಅರಳುತ್ತಿದ್ದವು.
ಮೋಡಗಳು ಹೊರಳುತ್ತಿದ್ದವು.

ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು.
ಹೊಳೆ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು.

ಹಗಲು ಉರಿಯುತ್ತಿತ್ತು.
ಇರುಳು ತಂಪೆರೆಯುತ್ತಿತ್ತು.
ನನಗೊ… ಅಚ್ಚರಿ!


ನಾನು ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇರಿ
ಮೋಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ.

ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಿದುಕೊಂಡು
ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಯುತ್ತಿದ್ದೆ.

ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ
ತಾರೆಯರನ್ನು ಆರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ.

ನನಗೆ ಖುಷಿ.


ಈಗ
ನಾನೆ ಮೋಡವಾಗಿದ್ದೇನೆ.
ನಾನೆ ಬೆಟ್ಟವಾಗಿದ್ದೇನೆ.
ನಾನೆ ಬಣ್ಣವಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ಈಗ
ನಾನು ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ.
ನಾನು ಹೊಳೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ.
ನಾನು ಇರುಳಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ಅವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲೆ ಕರಗುತ್ತ
ಅವನೊಳಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದೇನೆ.
ಲಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ.