ಅರೆ ಅರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕೆರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ
ಬರೀ ಕೆಂಪು ತಾವರೆ
*****