ಅರೆ ಅರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕೆರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ
ಬರೀ ಕೆಂಪು ತಾವರೆ
*****

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೆ ಎಚ್

Latest posts by ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೆ ಎಚ್ (see all)