ಗಳಿಗೆಬಟ್ಟಲ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ – ೧೯

ಹಸಿವು ಅತೃಪ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ
ರೊಟ್ಟಿ ತೃಪ್ತಿಯಳೆವ ಸಾಧನ
ಸಂಕೇತಕ್ಕೂ ಸಾಧನಕ್ಕೂ
ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲಿಯ ಸಂಬಂಧ?
ಹಸಿವು ರೊಟ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ರೊಟ್ಟಿ ಹಸಿವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.


ಕೀಲಿಕರಣ :
Previous post ಆಸೆ
Next post ನನ್ನ ನೆನಪಿನ ಯಾತ್ರೆ

ಸಣ್ಣ ಕತೆ