ಹಸಿವು ಅತೃಪ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ
ರೊಟ್ಟಿ ತೃಪ್ತಿಯಳೆವ ಸಾಧನ
ಸಂಕೇತಕ್ಕೂ ಸಾಧನಕ್ಕೂ
ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲಿಯ ಸಂಬಂಧ?
ಹಸಿವು ರೊಟ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ರೊಟ್ಟಿ ಹಸಿವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.