ಮೂಗು ತೂರಿಸಿ
ವಾಸನೆ ಹೀರುವ
ನಾಯಿಯ ಗುಣ
ಈ ಕುತೂಹಲ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)