ಕುಳಬಾನವ್ವಾ ನಾನು ಕುಳಬಾನ ||ಪ||

ಆ ಕುಳ್ಳು ಈ ಕುಳ್ಳು ಕಾಕುಳ್ಳು ಬೀಕುಳ್ಳು
ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಕಾಡೆತ್ತು ಕುಳಬಾನ
ತುಂತುಂ ತಂದಾರ ಕುಳ್ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟ್ಯಾರ
ಒಣಗಾಕಿ ಒಟ್ಟ್ಯಾರ ಕುಳಬಾನ

ಹರೆಯದ ಬಾಲ್ಯಾರು ಪುಟಚಂಡು ಚಲುವೇರು
ಉಟಸೆರಗು ಕಚ್ಹ್ಯಾಕಿ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ
ಹವಳದ ಕಣ್ಣಿಂದ ಡಾಳಿಂಬ್ರ ಕೈಯಿಂದ
ಎದಿಪುಟಿಸಿ ಮೈಪುಟಿಸಿ ಒಟ್ಟ್ಯಾರ

ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಸಾರ್‍ಸ್ಯಾರ ಬಿಳಿಸುಣ್ಣಾ ಸುರವ್ಯಾರ
ಕುಳ್ಳಾಗ ಮಾಲಿಂಗ ಮಾಡ್ಯಾರ
ಹಿತ್ಲಾಗ ಕತ್ಲಾಗ ಕಂಟೀಯ ಕಳ್ಳ್ಯಾಗ
ಗುಳ್ಳೆತ್ತು ಹಕ್ಕಲಕ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ

ಛೀ ನಾಯಿ ಬಂದಾವು ಛೂಮೂಗು ಮೂಸ್ಯಾವು
ಹೆಗ್ಣವ್ವ ಹೆಗ್ಣಪ್ಪ ಹೊಕ್ಕಾರ
ಇಲಿಮಾವ ಇಣಿಕ್ಯಾನು ಬೆಕ್ಕಪ್ಪ ತಿಣಿಕ್ಯಾನು
ಕರಿಚೋಲು ಕೆಂಚೋಳು ಕಾಡ್ಯಾವ

ಕಾಮಣ್ಣ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಹುಡುಗಾರು ಬಂದಾರು
ರಾತ್ರ್‍ಯಾಗ ಕುಳಬಾನ ಕದ್ದಾರೋ
ಕಾಮನ್ನ ಬೆಂಕ್ಯಾಗ ಕುಳಬಾನ ಹಾಕ್ಯಾರೊ
ಭೋ ಶಿವಗ ಭೋರೆಂದು ಸುಟ್ಟಾರೋ


ಕುಳಬಾನ = ಕುಳ್ಳಿನ ಬಣಿವೆ
ಕಾಕುಳ್ಳು = ಅಡವಿ ಕುಳ್ಳು
ಬೀಕುಳ್ಳು = ಪುಡಿಕುಳ್ಳು, ಬೀಕಲಾ

ಹನ್ನೆರಡುಮಠ ಜಿ ಹೆಚ್
Latest posts by ಹನ್ನೆರಡುಮಠ ಜಿ ಹೆಚ್ (see all)