ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳ
ಮೊಟ್ಟೆಯೊಡೆಯುವಾಗ
ಹೊಸ ಜೀವಕೆ
ಸಂಗಾತಿ
ಒಣಗಿದ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳ
ಚಿಗುರುವಿಕೆ
ವಸಂತೋತ್ಸವದ ಉನ್ಮಾದ.
*****