ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳ
ಮೊಟ್ಟೆಯೊಡೆಯುವಾಗ
ಹೊಸ ಜೀವಕೆ
ಸಂಗಾತಿ
ಒಣಗಿದ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳ
ಚಿಗುರುವಿಕೆ
ವಸಂತೋತ್ಸವದ ಉನ್ಮಾದ.
*****

ಲತಾ ಗುತ್ತಿ
Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)