ಮಾತನಾಡುವುದು
ಒಂದು ಕಲೆ
ವಿಪರೀತ ಮಾತನಾಡುವುದು
ಕಲೆಯ ಕೊಲೆ
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ

Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)