ಮಾತನಾಡುವುದು
ಒಂದು ಕಲೆ
ವಿಪರೀತ ಮಾತನಾಡುವುದು
ಕಲೆಯ ಕೊಲೆ
*****