ಕೆಲವರು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ
ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ
ಕೆಲವರು ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟು
ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ
*****