ಇರಬೇಕು ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ದು ಮಗು
ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವುದು ಸಂತಸದ ನಗು
ದಿನಗಳುರುಳುವುವು ಬಲು ಬೇಗ
ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣಗಳ ಸಿರಿವೈಭೋಗ
*****