ಏನೇ ಬಂದರೂ

ಏನೇ ಬಂದರೂ ನೀ ದಯೆತೋರು ನಿನ್ನಾ ದಯೆಯಲಿ ಬಾಳನು ನೀಡು | ಬಾನಿಗೆ ರವಿಕಾಂತಿ ಶೋಭಿಸುವಂತೆ ನನ್ನೀ ಬಾಳಿಗೆ ನೀ ಬೆಳಕಾಗು||ಕೃಷ್ಣಾ|| ಕಷ್ಟವೇ ಬರಲಿ, ಬದುಕಲಿ ಕಾಳಿರುಳ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿಯಲಿ| ನಿನ್ನಾಕರುಣೆಯ ಕಿಡಿಯೊಂದಿರಲಿ ಎದುರಿಸಿ...
ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ನುಗಳ ಪಾತ್ರವೇನು?

ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ನುಗಳ ಪಾತ್ರವೇನು?

‘ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ’ ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾರರು. ಈ ಭಾಗವು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು "ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ. ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಉಚಿತಾನುಚಿತಗಳನ್ನು ಅರಿತು...

ಎನ್ನ ಭಾಷಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೇನು ಮಾಡಲಿ ?

ಕೂಲಂಕಷದೋಳಾಲೋಚಿಸಲು ದೋಷವಿಲ್ಲದಿಹ ರಿಲ್ಲದಿರಲೆನಗೆ ಅವರಿವರ ದೋಷವೆಣಿಸುವ ಛಲವಿಲ್ಲವೆನ್ನನ್ನದಡಿ ನೆಲವು ಸ್ಪಂದಿಸಲದರ ಬಲವನು ಮೆರೆಸುವಾತುರದೊಳೆನ್ನ ಭಾಷೆಯು ಗೇಲಿ ಎನಿಸಿದೊಡೆನ್ನ ದೋಷವನಂತೆ ಮನ್ನಿಸಿರಿ - ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಾ *****