Day: December 13, 2018

ಹಾರಲಿ ಎನ್ನಯ ಹೃದಯವು ಬೀಸಿ ಭೂಮಿಯನೇ ಒಡೆದೂ, ಅಹ್ವಾ ಇಹವನ್ನೇ ಒಗೆದು ಭೂಮಿಯ ಭೇದಿಸಿ, ಗಗನವ ಛೇದಿಸಿ ಸತ್ಯದಲೀ ಮಿಂದೂ; ಓಹೋ ಹೊಸ ವಿಶ್ವವ ತಂದು ಮನಸಿನ

Read More
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)

ಸಲಾಮು ಹೊಡೆಯುವವರೆಲ್ಲಾ ಗುಲಾಮರಲ್ಲ; ಗುಲಾಮರೆಲ್ಲಾ ಸಲಾಮು ಹೊಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ! *****

Read More