ಸಲಾಮು
ಹೊಡೆಯುವವರೆಲ್ಲಾ
ಗುಲಾಮರಲ್ಲ;
ಗುಲಾಮರೆಲ್ಲಾ
ಸಲಾಮು
ಹೊಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)