ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಓಂ ಯಾ ಇಮಾಮ ಶಾ ಹುಸೇನ || ಪ || ಕಾಮಿತಫಲ ಕರ್ಬಲ ನೆಲ ತಾಮಸಕುಲ ಆ ಮಹಾಬಲ ಭೂಮಿಪ ಬರೆದು ಧಾಮಲಛಲ

Read More