ಸಾಧು ನೋಡಲೋ ಇವನು

ಸಾಧು ನೋಡಲೋ ಇವನು ಸಾಧು ನೋಡಲೋ ಭೋಧಾನಂದದಿ ಮೆರೆವ ಮಹಾತ್ಮರು ||ಪ|| ಎಂಟು ಗುಣಗಳ ಅಳಿದು ಕುಂಟನಾದನೋ ಸೊಂಟರಗಾಳಿಗೆ ಶಿಲ್ಕಿದೀಲೋಕದಿ ಕಂಠದಲಿ ಕಪ್ಪವನು ಧರಿಸಿದವ ||೧|| ಆಸೆ ಅಳಿದನು ಕರ್ಮ ಪಾಶ ಕಳೆದನು ವಸುಮತಿಗೆ...

ಬುಡುಬುಡಿಕ್ಯಾ

ಓಂ ದೇವದೇವರ ದೇವರ ಮಗನ ದೇವಲೋಕದ ಬುಡುಬುಡಿಕ್ಯಾ ನಾ ಭಾವಶುದ್ಧವಾಗಿ ಕೇಳಿರಿ ಸುಮ್ಮನ ದೇವಲೋಕದ ಸತ್ವಾಧೀನ ||೧|| ಪಡುವಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಬುಡುಬುಡಿಕ್ಯಾ ನಾ ಮೂಡಣ ದೇಶವ ನೋಡುತ ಬಂದೆ ಬೇಡಿ ಬೇಡಿದ್ದನು ಹೇಳುವ ಕೇಳೆ...

ಸಾಧುವಿಗೊಂದಿಸುವೆ ಸತ್ಯದಿ

ಸಾಧುವಿಗೊಂದಿಸುವೆ ಸತ್ಯದಿ ||ಪ|| ಬೇಧ ಕ್ರೋಧ ಭೇದಿಸಿ ಮೋದದಿ ಸದ್ಗುರುಪದಕ್ಹೊಂದಿದಾ ||೧|| ಆಲಿಗಳ ಬಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದ ಸಾಲು ಜ್ಯೋತಿಯ ಮಾಲಿನೊಳಗಿರುವ ||೨|| ದೋಷಭವದುರಿತನಾಶ ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನೊಳು ಮಹೇಶನೊಲಿಸಿದಂಥಾ ||೩|| ****

ಸಾಧುಗಳಿಗೆ ಶಿವನ ಚಿಂತೆ

ಸಾಧುಗಳಿಗೆ ಶಿವನ ಚಿಂತೆಯು ಅನಂತವು ||ಪ|| ಬೇಧಭಾವವಳಿದು ಮಾಯಾ ಭ್ರಾಂತಿ ಕಳೆದು ಭವನ ತುಳಿದು ಶಾಂತರೂಪದಿಂದ ಮೆರೆಯುವ ||ಅ.ಪ.|| ದುಡ್ಡು ಹಣವು ಹೆಡ್ಡತನವನು ಜಡದೊತ್ತೆ ಗುಡ್ಡನೇರಿ ತೋರ್ಪ ಫನವನು ಅಡ್ಡಬರುವ ಅಖಿಲ ವಿಷಯ ಜಡ್ಡುಗಳಿದು...

ಅಲ್ಲೀಕೇರಿಗೆ ಹೋಗುನು ಬರ್ತೀರೇನ್ರೇ

ಅಲ್ಲೀಕೇರಿಗೆ ಹೋಗುನು ಬರ್ತೀರೇನ್ರೇ ನೀವು ಒಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೆ ಇರತೀರೇನ್ರೇ ||ಪ|| ಕಲ್ಲೌ ಮಲ್ಲೌ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದೀವಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ ಮರೆತೀರೇನ್ರೇ ಇಲ್ಲೇ ಇರತೀರೇನ್ರೇ ||ಅ.ಪ.|| ಮಡಿಯನುಟ್ಟು ಮೀಸಲದಡಗಿ ಮಾಡಬೇಕ್ರೇ ಅದಕೆ ತಡವು ಆದರೆ...

ಗುಜಗುಜಮಾಪೂರ ಆಡೋಣ

ಗುಜಗುಜಮಾಪೂರ ಆಡೋಣ ಸಜ್ಜನರೆಲ್ಲರು ಕೂಡೋಣ || ಪ|| ಗಜಿಬಿಜಿ ಸಂಸಾರ ದೂಡೋಣ ಸಾ- ಯುಜ್ಯ ಮುಕ್ತಿಯ ಹೊಂದೋಣ ||ಅ.ಪ.|| ಹಸ್ತಿನಿ, ಚಿತ್ತಿನಿ, ಶಂಖಿನಿ, ಪದ್ಮಿನಿ ಉತ್ತಮರೆಲ್ಲರು ಆಡೋಣ ಕುರುಡ ಕುಂಟರೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ ರಂಟಿ ಕುಂಟಿ...

ಗುಡಿಯ ನೋಡಿರಣ್ಣಾ

ಗುಡಿಯ ನೋಡಿರಣ್ಣಾ ದೇಹದ ಗುಡಿಯ ನೋಡಿರಣ್ಣಾ ||ಪ|| ಗುಡಿಯ ನೋಡಿರಿದು ಪೊಡವಿಗೆ ಒಡೆಯನು ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಕಡುಬೆಡಗಿನೊಳಿರುತಿಹ ಗುಡಿಯ ನೋಡಿರಣ್ಣಾ ||ಅ.ಪ.|| ಮೂರು ಮೂಲೆಯ ಕಲ್ಲು ಅದರೊಳು ಜಾರುತಿರುವ ಕಲ್ಲು ಧೀರ ನಿರ್ಗುಣನು ಸಾರ ಸಗುಣದಲಿ...

ಹಾದರ ಮಾಡಿದೆನೇ !

ಹಾದರ ಮಾಡಿದೆನೇ ನಾನೊಂದು ಹಾದರಮಾಡಿದನೇ ||ಪ|| ಹಾದರ ಮಾಡಿದೆ ಹಗಲಿರುಳೆನ್ನದೆ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರ ಪದರಿನೊಳಗೆ ನಾ ಹಾದರಮಾಡಿದೆನೇ ||ಅ.ಪ.|| ಮಳ್ಳಿಯ ತೆರದಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳ ಆಡುತೆ ಕಳ್ಳರೊಳಗೆ ಸುಳದೆ ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳ ಹಾಳಗ್ವಾಡಿ ಮಳಗಿಯೊಳು ಉಳ್ಳಾಡಿ ಬ್ಯಾಸತ್ತು...

ಮೈ ಜಂಗಮ್ ಹೋಕರ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಫಿರಿಯಾ

ಮೈ ಜಂಗಮ್ ಹೋಕರ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಫಿರಿಯಾ ||ಪ|| ಅಂಗಬಹುತವು ಲಿಂಗ ಪಾವುಮೆ ಕೋರಾಣ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೋಲಿಯಾ ||೧|| ತೀಸಗಾಂಟಿಕೆ ಊಪರ್ ಜ್ಞಾನಕಿ ಜ್ಯೋಲಿ ಸಂಗಸೇರಕು ಬೋಲಿಯಾ ||೨|| ದೇಖತಾ ಶಿಶುನಾಳಸ್ಥಾವರ ಮೇರಾ ಜೀರಕೇರನ್ಕು...

ಕುರುಬರೋ ನಾವು ಕುರುಬರೋ

ಕುರುಬರೋ ನಾವು ಕುರುಬರೋ ಏನು ಬಲ್ಲೇವರಿ ಆತ್ಮದ ಅನುಭವವೋ ||ಪ|| ಮುನ್ನೂರು ಅರವತ್ತು ಕುರಿ ಮೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವಂಥಾ ||ಅ.ಪ.|| ಏಳುಸುತ್ತಿನ ಬೇಲಿ ಗಟ್ಯಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕುರಿಗಳಿಟ್ಟೇವ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಚ್ಚೆ ಈಡೆಂಬ ಬಾಗಿಲ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys