ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿಗೆ
ಮುತ್ತಿನ ಸರ;
ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿಗೆ
ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಮತ್ಸರ!
*****