ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿಗೆ
ಮುತ್ತಿನ ಸರ;
ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿಗೆ
ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಮತ್ಸರ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)