ಎಲೆ ಮರೆಯ ಕಾಯಿ
ಕೀರ್ತಿ ಕಾಮನೆಗಳ ತ್ಯಾಗಿ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)