ಎಲೆ ಉದರಿ
ಮರವು
ನಿಂತರೆ ಕ್ಯಾಬರೆ!
ಹಸಿರು ಉಟ್ಟು
ಹೂ ತೊಟ್ಟರೆ
ಭರತ ನಾಟ್ಯ
ಬರೋಬರೆ!
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)