ಸಕಲ ಅಭಿಷ್ಟಕೆ
‘ಹೂಂ’ ಎಂದು
ನಿತ್ಯ ನಗುವ
ಗಿಡದರಿಳಿದ ಹೂ
ಪರಮಾತ್ಮ!
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)