ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಗಂಡಿಗೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ
ಹೋಗಿತ್ತು, ಹೆಣ್ಣಿಗೆ
ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಿತ್ತು!
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)