ತರ, ತಮ, ಗತಿ
ಹುಟ್ಟೊಂದು ತರಗತಿ
ಸಾವೊಂದು ಚರಮಗತಿ
ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಬಾಳು
ಪರಮಗತಿ
*****