ಹೆಂಡತಿಯ ಅಪ್ಪಣೆ
ಪಾಲಿಸಿ ಪಾಲಿಸಿ
ಬೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೂನು
ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ
ಬೆವರುತ್ತದೆ ತನು
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)