ವರ್ಷವಿಡೀ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ
ಸುತ್ತೋದಕ್ಕೇನರ್ಥ?
ಅಷ್ಟೂ ತಿಳಿಯೊಲ್ಲವಾ? ಅಪ್ಪಾ
ಅವಳಸುತ್ತ ತಿಂಗಳಿಡೀ ನೀನು ಠಳಾಯಿಸೋದು
ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯರ್ಥ.
*****