ಕೋಟಾಕಿದಂತೆ ಕೂತಿದ್ದರು
ಟೆರ್ರಾ ಕೋಟಾ ಬುದ್ಧರು
ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು
ನಾಲಕು ಐದು ಆರು
ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಭತ್ತು
ಹತ್ತು ಮತ್ತು
ಇನ್ನೂ ಇರಬೇಕು ಮೂವತ್ತು
ಎಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕವ ಮಾಡಿದರೂ
ಲೆಕ್ಕಕೆ ಸಿಗದೆ ಅವರಿದ್ದರು
ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಮೋರೆಯ ನೋಡಿ
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನಗುತಿದ್ದರು
ಉಂಬ್ರ ಆಯಿತೆ ಬುದ್ಧರೆ ಎಂದರೆ
ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವೆ?

ನಾವ್ ಟೆರ್ರಾ ಕೋಟಾ ಎಂಬರು!
*****

ತಿರುಮಲೇಶ್ ಕೆ ವಿ
Latest posts by ತಿರುಮಲೇಶ್ ಕೆ ವಿ (see all)