ಆಹಾ!
ಅದು
ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ
‘ಟೂರ್ಗೈಡ್’?
ನನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನೇ
ಮರೆಯುವಂತೆ
ಮಾಡಿತಲ್ಲ!
*****