ಜೋಗುಳ ಪಾಡಿರಮ್ಮಾ ಜಲಜಾಕ್ಷಿಯರೆಲ್ಲ
ಜೋಗುಳ ಪಾಡಿರಮ್ಮಾ ||ಪ||

ಜೋಗುಳ ಪಾಡಿರಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಯೆನುತಲಿ
ಯೊಗಮಂದಿರದೊಳು ತೂಗುತ ಕಂದನ ||ಅ.ಪ.||

ಒಂದು ಹಿಡಿದು ಒಂಭತ್ತು ಬಾಗಿಲ ನಡು-
ಹಂದರದಲಿ ಸಂಧಿಸಿದ ಮಂಟಪದೊಳು
ಕುಂದಣ ಕೆಚ್ಚಿದ ತೊಟ್ಟಿಲೊಳಗೆ ಆ-
ನಂದದಿ ಮಲಗಿರು ಸುಂದರ ಕಂದನ ||೧||

ತಳಿರಡಿ ವಳದೊಡಿಗಳು ಬಾಳಿಯು ಸಮ ಶಶಿ ನಡು
ಸುಳಿನಾಭಿಯ ಮಗ್ಗಿಯ ಮಲಿ
ಯಳೆವಳಿಸುತ ತೋರುತ ಬಳ್ಕುತ ಬಂದು
ವಳ ಹಿಡಿದಾತ್ಮ ಮೈಯೊಳೊಪ್ಪುವ ||೨||

ಪಟ್ಟೆ ಪೀತಾಂಬರನುಟ್ಟು ಕುಂಚಿಕಿಯ
ತೊಟ್ಟು ಆಭರಣಗಳಿಟ್ಟು ಬರುವರು
ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿನ ದಿಟ್ಟ ಸಖಿಯರೆಲ್ಲ
ನಿಷ್ಠೆ ಹಿಡಿದು ನಿಜ ಆಲಯದೊಳಗೆ ||೩||

ಶಶಿಮುಖಿಯರು ವಿಲಾಸದಿ ಹಾಡುತ
ಕ್ಲೇಶವಳಿದು ಸಂತೋಷದಿ ಕೂಡುತ
ದೇಶಕಧಿಕ ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನ
ಭಾಸುರ ಕಿರಣ ಪ್ರಕಾಶನಿಗೆ ||೪||

****