ಗ್ರಹಣ ಅಂತೆ ಗ್ರಹಣ
ನನಗ್ಯಾವುದ್ರೀ ಗ್ರಹಣ
ಅದು ಹಾಗೆಳೋರ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣ.
*****

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೆ ಎಚ್
Latest posts by ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೆ ಎಚ್ (see all)