ಸಂಬಳ ಬರುವುದು
ಮಾಸೋತ್ಸವ,
ಬಡತನ ಸವೆಯುವುದು
ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ!
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)