ಮಾನಿಷಾದ
ಬಿಲ್ಲೆತ್ತ ಬೇಡ
ಓ ಕಟುಕ ಬೇಡ
ಹಕ್ಕಿಯ ಜೋಡಿಯಲಿ
ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತಿದೆ
ಸಾಗರದ ಭೋರ್ಗರೆತ
ಸಾಕು ಜಗಕೊಂದು
ರಾಮಾಯಣ
ಸಾಗುತಿರಲಿ ಸಾವಿರದ
ಪ್ರೇಮಾಯಣ!
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)