ಕೇಳು ಕೇಳು ಓ ಜೀವಗೆಳತಿಯೇ,
ಲೋಕ ಮೀಟಿದೆ, ನಾ ಕ್ಲೇಶ ದಾಟಿದೆ.

ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲಿಗೆ, ತುಳಸಿಮಾಲೆ ಕೊರಳಿಗೆ,
ಲಜ್ಜೆ ಬಿಟ್ಟೆನೇ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಕುಣಿದೆನೇ.

ರಾತ್ರಿ ಹಗಲಿಗೆ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಶ್ಯಾಮನ
ಮಾತ್ರ ನನೆದನೇ, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರಳಾದೆನೇ

ಕಾಸು ಇಲ್ಲದೆ, ಚೂರೂ ಕ್ಲೇಶವಿಲ್ಲದೆ
ವಾಸುದೇವನ ಕೊಂಡೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ!

ಮೀರಾ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಂದ ನೀರ ಗಿರಿಧರ
ಸೇರಿ ಅವನನು ಬಾಳು, ಏನು ಸುಂದರ!

*****

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಎನ್ ಎಸ್
Latest posts by ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಎನ್ ಎಸ್ (see all)