ತಾಳಿದವಳು
ಬಾಳಿಯಾಳು
ತಾಳಿ ಇದ್ದವಳು
ಗಂಡು ಗೂಳಿಯ
ಅಡಗಿಸಿಯಾಳು

*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)