ಅಪರಿಚಿತ ಹಾದಿಯ
ನಡುವಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ
ಬದುಕು
ಅವಳು ನನಗಷ್ಟೇ ಪರಿಚಿತ
*****